Fångstgropen i Öjbacken

i Påras invid Myrskog gårdsgrupp kan vara den som Simon Nilsson Skuthälla anlade på 1840-talet på Bågas hemman. Han bokförde åren 1846, 1848, 1849 och 1850 det antal vargar han fångade, det första året sju och det sista åtta. Det fanns också andra privata varggropar, men Simon Skuthälla är den enda vars bokföring har bevarats. Gropen är cirkelformad, ca 2,5 meter djup och 3 meter i diameter och är stensatt (se skild beskrivning över gropen och andra typer av fångstgropar). Gropen är ganska liten, men den är anlagd i närheten av bebyggelsen enligt dåtida kutym. Det går inte att bevisa att gro­pen är just Simon Skuthällas, men den härstammar från samma tid. Marken ägs idag av Göran Skogvik. Gropens autenticitet har konstaterats av sakkun­niga från Museiverket. De har också bistått med källmaterial samt råd och an­visningar för restaureringen. I närheten finns också en järnåldersgrav och en tjärdal.

 

Gropen restaurerades åren 1993-96 på talko av Påras byahemsförening un­der Erling Byskatas ledning. Gropen tömdes då på vatten och den bråte som under årens lopp dumpats dit. Stensättningen reparerades, kring gropens kant byggdes en krans av stockar och en påle för åtelburen sattes upp i mit­ten av gropen. En gärdsgård i gammal stil byggdes kring gropen och utanför sattes upp en informationstavla. Bybor bidrog med behövligt material, maski­ner och arbetsinsatser. För arbetet fick man stöd i form av en anställd via Ar­betskraftsdistriket och ekonomiskt bidrag från kommunen. Avsikten var att yt­terligare konkretisera miljön kring fångstsättet med vargattrapper och ljudil­lustration. I planerna ingick också en mera omfattande information om varg­plågan och -jakten i äldre tider i form av ett häfte eller kompendium. En varg i naturlig storlek tillverkades och inlöstes (finns vid Byahemmet), i övrigt blev resten av planerna liggande. Tillgängligheten blev ett problem då platsen låg bakom odlade åkrar från gårdsgruppen sett.

 

Projektet låg vilande många år och platsen förföll på nytt i brist på skötsel. Gärdsgården murknade delvis bort, likaså kransen kring gropen och informa­tionstavlan förstördes. Byahemsföreningen tog tag i saken på nytt och som­maren 2015 genomfördes de mest akuta åtgärderna för att förhindra ytterliga­re förfall och olyckor (galler över gropen). 2017 har gärdsgården förnyats som en kurs i Medborgarinstitutets regi. Arbetet har utförts i samarbete med Kro­noby hembygdsförening delvis på talko. Då arbetet är slutfört skall vid gropen finnas en en kort information (detta) på svenska, finska och engelska om dess historia. Vid Byahemmet skall finnas ytterligare information om vargjakt och vägbeskrivning till varggropen. Markägarna har märkt ut och röjt upp färdleden via den nya bebyggelsen på Öjbacken.

 

Vi hoppas Du finner varggropen och dess historia intressant och värd att be­grunda också i våra dagar fast vargen inte mera fångas i denna grop.

 

 

Påras byahemsförening och Kronoby hembygdsförening